Thursday, December 20, 2007

Täschhorn September 2007
2 Comments:

Anonymous Hurtieinisch said...

Das letschte isch ja es krasses Phöteli! Me chunt zersch gar nid druus wo dobe und wo dunde isch!

2:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

yeah... thanks for thread!

3:37 PM  

Post a Comment

<< Home